چند نصيحت قابل توجه21.gif

از عقيده هايت با تمام وجود دفاع کن چرا که سکوت:

سرآغاز کار برای ويرانی توست.

 

خورشيد سعادت را بر آسمان خانه شما می بينم صبور باش ...

تيره ترين ابرها هم چند روزی بيشتر دوام نمی آورند.

 

سه تاری که هيچ وقت نواختنش را نياموخته ای بردار

و شادمانه ترين ترانه ای که شنيده ای بنواز تا نسيم اميد را ...

بر گونه هايت احساس کنی.

 

اگر از  پايان گرفتن غم هايت نا اميد شده ای به خاطر بياور که ...

زيباترين صبحی که تا به حال تجربه کردی

مديون صبرت در سياه ترين شبی هستی که هيچ دليلی برای تمام شدن نمی ديد

 

به کدامين کتاب مقدس دنيا سوگند بخورم؟

که از ياد عاشقان واقعی ات نخواهی رفت

حتی اگر تو را ...

به آخرين صفحات تاريخ تبعيد کرده باشند.

/ 0 نظر / 8 بازدید