کشتی زندگی

اگر بدانی ...

چه کسی کشتی زندگی را از ميان موج های سهمگين روزگار به ساحل آرام روياهايت رسانده است؟

پدرت را می پرستيدی.

مثل من

/ 0 نظر / 11 بازدید