آموخته های کوچک من

آموخته ام که هميشه کسی هست که به ما احتياج دارد.

آموخته ام که انسان های بزرگ هم اشتباه می کنند.

آموخته ام که هميشه هميشه بخندم.

آموخته ام که به انسان ها به عنوان سکوی پرتاب نگاه نکنم.

آموخته ام که هرگاه که ترسيده ام شکست خورده ام.

آموخته ام که غرور انسان ها را هرگز نشکنم.

آموخته ام که هرگز وابسته کسی نباشم.

/ 1 نظر / 10 بازدید
سمانه

می بينم که بالاخره قالب عوض کردی ولی بازم اون چيزی نيست که می خواستی