مرغ مهاجر

   

 

چيزهای جدی را آسان بگيريد و چيزهای آسان را جدی بگيريد.

اين چيزهای کوچک است که به حساب می آيد.


نوشته ی مرضیه نیک منش در ساعت ٩:۱٧ ‎ق.ظ در شنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٥

قول خداوند

اگر کسی تنها به من، و به من بينديشد و هميشه و همه جا مرا ستايش کند، هر آنچه را ندارد به او خواهم بخشيد و از آنچه دارد مراقبت خواهم کرد.


نوشته ی مرضیه نیک منش در ساعت ٩:۳۱ ‎ق.ظ در دوشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٥

 

به کودکی گفتند: عشق چيست؟ گفت: بازی.

به نوجوانی گفتند: عشق چيست؟ گفت:رفيق بازی.

به جوانی گفتند: عشق چيست؟ گفت: پول و ثروت.

به پير مردی گفتند: عشق چيست؟ گفت: عمر.

به عاشقی گفتند: عشق چيست؟

چيزی نگفت؛ آهی کشيد و سخت گريست.


نوشته ی مرضیه نیک منش در ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ در چهارشنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٥